top of page

Artikel 1 – Definities
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Ondernemer: de natuurlijke persoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument biedt
Herroepingsrecht:  de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten/diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Customizies 
De Kooydreef 4
2631 MV Nootdorp
Bereikbaarheid: wij streven er naar jouw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, het snelste conctact krijg je via ons emailadres.
E-mailadres: customizies@gmail.com
www.customizies.nl
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
De tekst van de algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld.
Artikel 4 – Het aanbod
De ondernemer maakt gebruik van afbeelding die een zo waarheidsgetrouwe weergave geven van de producten en/of diensten.
Ieder product wordt volledig met de hand gecustomized. Er kunnen daardoor dus minimale verschillen zitten tussen producten of een  kleine afwijking tussen het opgestuurd ontwerp en het eindresultaat.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het uitsluiten van herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de consument van het aanbod en en het voldoen van de betaling.
Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument geen mogelijkheid om af te zien van de overeenkomst.  Het betreft hier een custom collection die speciaal voor de consument zijn besteld en bedrukt. Na de betaling door de consument en de totstandkoming van de overeenkomst kunnen er door de ondernemer al custom handelingen zijn verricht overeenkomstig de specificaties van de consument.
Het is niet mogelijk om custom product te retourneren.
Artikel 7 – Garantie
Alle producten worden met grote zorg voor kwaliteit en met gebruik van hoogwaardig kwaliteit hulpmiddelen gemaakt.  Het blijft echter custom producten dus draag de producten met zorg om zo lang mogelijk van de producten te kunnen genieten. Producten zijn onderhavig aan slijtage gedurende gebruik.
Artikel 8 – Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlenen van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk uitvoeren.  
Alle bestellingen worden via DHL geleverd.  Je ontvangt een DHL track and trace van DHL via het opgegeven email adres. Customizies is niet verantwoordelijk voor fouten van DHL. 
Customizies is niet verantwoordelijk voor de verzending van producten van de consument aan de ondernemer om te customizen.
Artikel 9 – Toepasselijk recht
Door het invullen van het bestelformulier op de site van de ondernemer aanvaardt u deze algemene voorwaarden een aanvaardt dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen consument en ondernemer.
De ondernemer heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de site te wijzigen.
De koopovereenkomst tussen consument en ondernemer wordt beheerst door Nederlands recht. Bij geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 10 – Logo’s, beeldmerken
De merken en/of logo’s van de ondernemer die op deze site verschijnen zijn gedeponeerde merken voor de Benelux en/of voor de hele wereld en zijn door het merkenrecht beschermd.
Elk gebruik van deze merken of logos van de ondernemer, zonder voorafgaand en schriftelijke toestemming van de ondernemer, maken een merkinbreuk uit waarvoor de inbreukmaker aansprakelijk is en die, in sommige gevallen, strafrechtelijk kan worden bestraft.
Artikel 11 – Privacy verklaring
De ondernemer vindt het belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De ondernemer zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij uw naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Gegevens van de consument worden intern gebruikt om u op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld wijzigingen in het assortiment, aanbiedingen en relevante informatie over de ondernemer. Indien u dit niet wilt kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar customizies@gmail.com. 

Algemene voorwaarden

bottom of page