top of page

Privacy policy

Customizies geeft veel om uw privacy. Customizies verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden

.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aansluitende dienstverlening van Customizies. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/08/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervallen alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Customizies, email customizies@gmail.com

Over de gegevensverwerking.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

De webwinkel van Customizies is ontwikkeld met de software van Wix. Wix software wordt gebruikt voor de webhosting en de afhandeling van het betalingsverkeer. Zie voor meer informatie over gebruik van deze software in relatie tot beveiliging van persoonsgegevens op www.wix.com.

Email en mailinglijsten

Customizies maakt voor email verkeer gebruik van de diensten van gmail. Gmail heeft geen toegang tot het postvak van Customizies en Customizies behandelt al haar emailverkeer vertrouwelijk.

Verzending en logistiek

Als u een bestelling plaatst bij Customizies dan maakt Customizies gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de levering. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met DHL. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.  In het geval  DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek- op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet om toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatische verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Customizies op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen , maar zal Customizies binnen de mogelijkheid die de wet biedt zicht daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Customizies bewaart uw gegevens zolang u cliënt bent van Customizies. Dit betekent dat Customizies uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Als u dit aangeeft dan vatten wij dit tevens op als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Customizies facturen met (persoons) gegevens te bewaren. Deze gegevens bewaart Customizies dus zolang de toepasselijke termijn loopt. 

Uw rechten

Op grond van geldende Nederlandse en Europese wegeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Customizies wordt verwerkt. Customizies legt u hieronder uit welke rechten die zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.  In beginsel stuurt Customizies u om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens alleen naar bij Customizies reeds bekende email adressen. In het geval dat u de gegevens op een ander email adres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal Customizies u vragen zich te legitimeren. Customizies houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert Customizies geanonimiseerde verzoeken. Alle afschriften en kopieeen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die Customizies binnen haar systeem hanteert. U heeft te allen tijde recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat Customizies uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt. 

U heeft het recht om gegevens die  Customizies (laat) verwerken in te zien, te rectificeren,  te beperken of over te dragen. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Wijzigingen in privacybeleid

Customizies behoudt te allen tijde het recht haar privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u de meest recente versie. 

Mocht u nog vragen hebben over ons privacy beleid dan kunt u contact opnemen met Customizies, email customizies@gmail.com.

Amber Straathof

bottom of page